หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครทหารอาสา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับสมัครกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่เป็นทหารอาสา ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับการ โดยการสอบคัดเลือกจัดอันดับ ในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตร จำนวน 5 อัตรา และนายทหารประทวน จำนวน 25 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี 5 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท
 • นายทหารประทวน แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี 25 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 8,610 บาท และจะปรับขึ้นตามกฎกระทรวง พร้อมเงินเพิ่มค่าครองชีพอีก 2,000 บาท

กระทรวงพลังงาน เปิดสมัครสอบรับราชการ จำนวน 13 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา

กรมพินิจฯ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการฯ จำนวน 36 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 • กำลังพลสำรอง ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของกองทัพเรือ หรือ กองทัพบก หรือ กองทัพอากาศ
 • ทหารกองหนุนที่ปลดประจำการ และนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จหลักสูตรชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีบรรจุกำลัง
 • กรณีสอบบรรจุในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ต้องมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปีบริบูรณ์ นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • กรณีสอบบรรจุในตำแหน่งนายทหารประทวน ต้องมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 24 ปีบริบูรณ์ นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป รอบอก 76 เซนติเมตรขึ้นไป มีน้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
 • ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือการสอบรับราชการทหารมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 • ไม่อยู่ในสมณะเพศ

หลักฐานการสมัครสอบ

 • รูปถ่ายของผู้สมัคร รูปสี พื้นหลังสีขาว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1×4 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นไทยจากหน่วยงานที่ราชการรับรอง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • กำลังพลสำรองที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังพลของหน่วยกำลังสำรองของกองทัพเรือ หรือ กองทัพบก หรือ กองทัพอากาศ จะต้องมีหนังสือรับรองจากกรมกำลังพลทหารเรือว่าเป็นกำลังพลสำรอง ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของกองทัพเรือ หรือหนังสือรับรองจากมณฑลทหารบกว่าเป็นกำลังพลสำรอง ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังพลของหน่วยกำลังพลสำรองของกองทัพบก หรือหนังสือรับรองจากกรมกำลังพล ทหารอากาศว่าเป็นกำลังพลสำรองที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยกำลังพลสำรองของทหารอากาศ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา (กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม จะต้องมีใบมรณะบัตร)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของตนเอง รวมทั้งบิดาและมารดา (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส

ระยะเวลาจ้าง

 • กำลังพลสำรองที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำหน้าที่เป็นทหารอาสา จะต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง โดยทำสัญญาจ้างครั้งแรกเป็นเวลา 4 ปี ต่อสัญญาจ้างได้อีก 3 ครั้ง ไม่เกิน 4 ปี รวมระยะเวลาจ้างงานไม่เกิน 8 ปี เว้นแต่ได้รับการบรรจุเข้าทำหน้าที่
 • เป็นทหารอาสาในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จนอายุครบ 35 ปี และบรรจุเข้าทำหน้าที่เป็นทหารอาสาในตำแหน่งนายทหารประทวน จนอายุครบ 30 ปี ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562

การสมัคร

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ แผนกกำลังพลสำรอง กองกำลังพล กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันราชการ และสามารถสมัครทางเว็บไซต์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หัวข้อ “เรื่องทั่วไป” ได้ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มา : ประกาศรับสมัครกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่เป็นทหารอาสาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพื่อนบ้านยึดบ้านอากู๋ ครอบครองปรปักษ์ เครียดคิดสั้น-ผูกคอลาโลก!

ผลบอลเอฟเอ คัพ รอบ 5 แมนซิตี้ ถล่ม ลูตัน 6-2 ลิ่วรอบ 8 ทีม

พายุฤดูร้อน! ประกาศเตือนฉบับที่ 8 ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง