“คมนาคม” เร่งทำแผนใช้จ่ายงบประมาณ 8 เดือน รอประกาศใช้งบฯ ปี 67

“ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์” รายงานว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของกระทรวงคมนาคม (คค.) (9 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ที่ได้รับจัดสรรในวงเงิน 2.38 แสนล้านบาท ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดก่อนแล้ว แต่ตามปกติเมื่อมีรัฐบาลใหม่ก็ต้องจัดทำงบประมาณปี 2567 ใหม่ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานไม่เกิดผลกระทบในช่วงรอยต่อระหว่างรอประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2567 ทางสำนักงบประมาณจึงได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

ขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเร่งจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันในช่วง 8 เดือน (1 ต.ค. 66-31 พ.คคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. 67) จำแนกเป็นรายเดือน โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของแผนงาน และรายการตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2566 ซึ่งต้องไม่เกิน 2 ใน3 ของแต่ละแผน เพื่อส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 15 ก.ย. 66 สำหรับงบฯ ตามแผนที่จัดทำนั้น สำนักงบประมาณให้ตั้งได้เฉพาะงบรายจ่ายประจำ อาทิ เงินเดือน ค่าน้ำ ค่าไฟ ส่วนงบลงทุนปีเดียวต้องเป็นโครงการที่หากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ขณะที่งบลงทุนใหม่ผูกพันข้ามปีไม่สามารถตั้งได้ ยกเว้นโครงการที่มีสัญญาผูกพันอยู่เดิม ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ เพื่อใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66  

เบื้องต้นคาดว่าจะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ประมาณเดือน พ.ค. 67 อย่างไรก็ตาม การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 8 เดือนนั้น ต้องไม่เกินกรอบวงเงินที่กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2566 หรือประมาณ 2 ใน 3 ของงบประมาณปี 66 โดยเมื่อปีงบประมาณ 2566 กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรประมาณ 2.28 แสนล้านบาท ซึ่งการจัดทำแผนการใช้จ่ายฯ ครั้งนี้ เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ประกาศใช้แล้ว ต้องนำเงินที่ได้รับจัดสรรมาไปหักออกจากงบประมาณปี 2567 ด้วย

สำหรับงบประมาณปี 2567 ที่ผ่าน ครม. ชุดที่ผ่านมานั้น กระทรวงคมนาคม ได้รับจัดสรรวงเงินประมาณ 2.38 แสนล้านบาท แบ่งเป็น กรมทางหลวง (ทล.) 1.20 แสนล้านบาท, กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 4.79 หมื่นล้านบาท, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 2.34 หมื่นล้านบาท, การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 2.31 หมื่นล้านบาท, กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 5.16 พันล้านบาท, กรมเจ้าท่า (จท.) 4.77 พันล้านบาท,  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 4.41 พันล้านบาท, กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 3.85 พันล้านบาท, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 2.86 พันล้านบาท, สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) 677 ล้านบาท, สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) 409 ล้านบาท, สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 282 ล้านบาท, สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 175 ล้านบาท และกรมการขนส่งทางราง (ขร.) 167 ล้านบาท

งบฯ คค. ที่ได้รับจัดสรรช่วง 4 ปีย้อนหลังพบว่า ได้รับเฉลี่ยปีละประมาณ 2 แสนล้านบาท โดยในปีงบฯ 2563 ได้รับ 2.08 แสนล้านบาท, ปีงบฯ 2564 ได้รับ 2.27 แสนล้านบาท, ปีงบฯ 2565 ได้รับ 2.08 แสนล้านบาท และปีงบฯ 2566 ได้รับ 2.28 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 72% ถูกจัดสรรให้หน่วยงานที่กำกับดูแลงานระบบถนน คือ ทล. 52% และ ทช. 20% จัดเป็นกรมเกรดเอ+ ซึ่งทุกปี ทล. จะได้รับจัดสรรเฉลี่ยปีละ 1.1-1.2 แสนล้านบาท ขณะที่ ทช. ได้ปีละ 4.5-4.8 หมื่นล้านบาท